ARTIST

Kiki Smith, #21, 1992
#21
Kiki Smith, #13, 1992
#13