ARTIST

Ben Shahn, Noyes School of Rhythm
Untitled (The Noyes School of Rhythm)